WAKAF DI MALAYSIA

Majlis-Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) adalah pemegang amanah tunggal bagi semua harta wakaf sebagaimana yang dinyatakan menerusi akta/enakmen perundangan Islam di negeri-negeri. Sebagai pemegang amanah tunggal, MAIN mempunyai kuasa untuk: i. Melantik atau memberi kebenaran bertulis kepada mana-mana pihak untuk mengurus dan mentadbir apa-apa mawquf bagi pihaknya;ii. Mengiktiraf pelantikan mana-mana pengurus atau pentadbiran dalam keadaan […]